نرم‌افزارتخصصي برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

در سال 1390 تصمیم گرفتیم که نرم افزار تخصصی مدیریت استراتژیک با رویکرد متدولوژی SWOT را برای کسب و کار طراحی و تولید کنیم.

تحقیقات این نرم افزار و برنامه نویسی آن توسط مهندسین این شرکت و بر اساس نیازمندی های روز صنایع و بسیار متناسب با کاربر تدوین گردید.

استراتژیها و برنامه های بازاریابی و فروش خود را بر چه اساس تدوین می نمائید؟

اصولاً کارشناسان برنامه ریزی ومدیران براين عقيده‌اند كه درك خوب ازمحيط کسب و  کار سازمان ، عامل بسيار مهم و ضروري بمنظور طراحي وتدوين برنامه‌هاي استراتژیک بازار می باشد. با آنالیز عوامل محیطی ، میتوان از فرصتها بهره مناسب اخذ و تهديدات پيش‌روي سازمان را از بين برده يا به حداقل کاهش داد.يكي از تكنيكهاي تجزيه و تحليل محيط كه به شناسايي و بررسي اين عوامل مي‌پردازد، تكنيك تجزيه و تحليل موقعيت رقابتی سازمان (محيط) به نام” سوات SWOT   ” می باشد.

مزایای استفاده از این نرم افزار

1.امکان تدوین برنامه استراتژیک و تحلیل عوامل رقابتی

1.امکان تدوین برنامه استراتژیک و تحلیل عوامل رقابتی

1-.تدوین استراتژی کلان و کسب و کار / برند و وظیفه ای سازمان
1-2.امکان شناسایی و آنالیز نقاط قوت و ضعف سازمان
1-3.شناسایی و آنالیز نقاط ضعف و قوت رقبا

2.سهولت در تدوین BUSINESS PLAN و MARKET PLAN و برنامه های استراتژیک بازاریابی و فروش

2.سهولت در تدوین BUSINESS PLAN و MARKET PLAN و برنامه های استراتژیک بازاریابی و فروش

2-1.امکان تحلیل و آنالیز فرصتهای سودآوری و شناسایی تهدیدات پیش روی
2-2.شاخص های پایش اهداف
2-3.آنالیزکمی و کیفی و قضاوتی از نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات SWOT سازمان

3.گزارشات نموداری عوامل درونی سازمان ( SW)

3.گزارشات نموداری عوامل درونی سازمان ( SW)

3-1.گزارشات نموداری عوامل محیط بیرونی سازمان ( OT)
3-2.امکان تهیه ماتریس SWOT برای فرموله کردن استراتژی ها
3-3.تدوین برنامه های عملیاتی Action Plans
3.4امکان تعریف اقدامات اصلاحی
3-5.گزارشات تخصصی و نموداری تعیین موقعیت سازمان با توجه به EFE ; IFE MATRIX را خواهید دانست.

چه كساني از اين نرم‌افزار استفاده مي‌كنند؟