مدیریت فرایند سازمانی BPM

Business Process Management

هم سویی فرآیند ها با تغییرات

محیط پویایی که امروزه تجارت را هدایت میکند، توسط عواملی توصیف میگردد: تغییر، پیچیدگی، تقاضاي مشتریان، فشار رقبا، تأثیرات هزینه و محدودیتها؛ تمامی آنها تأثیر بسزایی بر توانایی سازمان در برآورده سازي اهداف و آرمانهاي تجارياش دارند.

چرا توسعه و بهبود فرایند های سازمانی باید با طرح توسعه همگام باشد ؟

تغییرات سریع و پیچیدگی شرایط کسب و کارشرکتها سبب شده تا مدیران توسعه همه جانبه ای را در سیستم مدیریتی و عملیاتی خود داشته باشند. بعضا دیده شده شرکتی فقط درخرید تجهیزات مدرن و تولید محصولات جدید یکی پس از دیگری اقبال داشته و از فرایند های تاثیر گذار برسیستمهای عملیاتی و مدیریتی خود غافل مانده حال آنکه  این امر سبب کاهش اثربخشی و کارایی شرکت می گردد. پیچیدگی زیاد فعالیتها بین واحد ها و سطوح مدیریتی و عملیاتی سازمان و برقراری ارتباط پویا با محیط بیرونی شرکت و مشتریان نیازمند بهره گیری از چرخه بهبود فعالیتهای سازمانی است.

 

در این زمان است که مدیریت سازمان باید پروژه همگام سازی ساختار سازمانی و فرایندهای شرکت با تغییرات ایجاد شده و برنامه ها را در اولویت خود قرار دهد.

مزایای توسعه و بهبود فرایند های سازمانی BPM

از سوي دیگر، در دنیاي کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهاي لازم براي آگاهی سریع از تغییرات و عوامل را داشته و توانایی پاسخ گویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمان ها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اند که رویکرد وظیفه اي در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین میبرد.  لذا برای همگام شدن با تغییرات فرایندها سازمان باید بروزآوری و بهبود یابند .

 

 

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

Process Audit

Process Audit

عارضه یابی فرایندهای فعلی سازمانProcess Audit

استراتژی های سازمانی

استراتژی های سازمانی

بازنگری اهداف و چشم انداز و استراتژی های سازمان

بهبود عملکرد سازمانی

بهبود عملکرد سازمانی

معماری فرایندهای سازمان و تعیین شاخص های بهبود عملکرد سازمانی KPI’s

طرحریزی فرایندهای

طرحریزی فرایندهای

طرحریزی فرایندهای جدید و بهبود خروجی های مورد انتظار از فرایند

تدوین روشهای اجرایی

تدوین روشهای اجرایی

تدوین روشهای اجرایی منطبق با اهداف و استراتژی های سازمان

بهبود سیستم اطلاع رسانی

بهبود سیستم اطلاع رسانی

بهبود سیستم اطلاع رسانی و گزارشات موثر سازمان درکلیه سطوح مدیریتی و عملیاتی

KPI’s , KRI’s

KPI’s , KRI’s

پایش خروجی های فرایند KPI’s , KRI’s

BPA

BPA

توصیه Business Process Automation- BPA

آموزش رویکرد فرایند

آموزش رویکرد فرایند

آموزش رویکرد فرایند نگر و سیستمی برای کارکنان