نرم‌افزارتخصصي شناسایی و تحليل استراتژيك رقبـا

تدوین استراتژی ، بدون تحلیل رقیب، صرفا" یک نوع حدس و گمان است.

اطلاعات و آگاهی های رقابتی از رقبا CI آنقدر در مشاوره و بازاری کسب و کار برایمان اهمیت داشت که تصمیم گرفتیم نرم افزار آنالیز رقبا CI را طرحریزی و تدوین نماییم.

شرکتهای پیشرو در بازار دیگر نسبت به رقبا منفعل نبوده بلکه آنان را وادار به انفعال می نمایند.

مديران بازاریابی و فروش و همچنين مديران محصول/برند درسازمانها بطورحرفه‌اي و مستمر به اطلاعات (آگاهی) رقابتي بازار Competitive Intelligence (CI) نيازداشته تا بتوانند درک صحیحی از روند بازار و حرکت رقبا داشته باشند.

این نرم افزار ، ایجاد بانک اطلاعاتی رقبا و پایش تحرکات رقابتی و تحلیل و ارزیابی اهداف و استراتژیهای آنان و ارایه گزارش های مورد نیاز مدیران را مهیا نموده و کارشناسان را برای تدوین برنامه های استراتژیک بازار و فروش یاری می نماید.

مزایای استفاده از این نرم افزار

1.امکان شناسايي رقباي بالقوه و بالفعل بازار

1.امکان شناسايي رقباي بالقوه و بالفعل بازار

1-1.بروزآوری بانك اطلاعات رقيب
1-2.ثبت و پايش و کنترل حركات رقبا در بازار
1-3.پیش بینی استراتژيها و تاكتيك‌هاي رقبايتان در بازار
1-4.مقایسه موقعيت محصول و جايگاه برند خودو رقبا در بازار
1-5.شناسایی و آنالیز نقاط ضعف و قوت مشخصه های محصول خود و رقبا Features

2.شناسایی بازارهای هدف رقیب و شاخص سهم بازار

2.شناسایی بازارهای هدف رقیب و شاخص سهم بازار

2-1.امکان ردیابی و تعریف کانالهای توزیع رقیب در بازار
2-2شاخص ضریب نفوذ و پوشش جغرافیائی محصول رقبا در استانها

3.تشخیص علل موفقیت وعدم موفقیت رقبایتان در بازار

3.تشخیص علل موفقیت وعدم موفقیت رقبایتان در بازار

3-1.تعیین شاخص‌ شدت ضربه رقیب در مقابل اهداف و استراتژیهای ما
3-2.تعیین شاخص تهدید پذیری خود در مقابل اهداف و استراتژیهایر رقبا
3-3.امکان پیش بینی حركات بعدي رقبا در بازار
3-4.گزارشات و نمودارهای تحلیلی

این نرم افزار درچه صنایعی کاربرد دارد ؟

درجهان امروز ، کسب و کار بدون رقیب دیگر معناندارد. لذا استفاده از این نرم افزار به كليه صنايع و کسب و کارهایی كه به نحوي داراي رقباي بالقوه و بالفعل هستند توصیه می گردد .