مدیریت نوآوری و تکنولوژی

Innovation & Technology

اسـتقرار سـیسـتم نوآوري به انعطاف پذیري سـازمان بستگی دارد و به یافتن پاسخ مسائل چالش برانگیز و به دست آوردن فرصتهاي جدید کمک میکند.

چرا طرح های نوآوری و خلاقیت در برخی سازمانها کارانیستند ؟

براي ادامه و حمایت از روند رشد، لازم است که سازمانهـاي پیشرو درك خود را از بازار تقویت نمایند، این تقویـت باید با توجه به نیازهاي شـرکاء و نیازهـاي بـازار صـورت پـذیرد.
متخصصان ما با انجام پژوهشهاي پیرامـونی براي شناسایی نیازهاي فناورانـه شـرکت هـا مبتنـی بـر وضـعیت تجاري و فعلی و آتی آنها توصیه هایی برای بهبود ارایه می نماید.

با افزایش شدت رقابت جهانی، سازمانها نیازمنـد تقویت مدیریت راهبردي خود به منظور تبدیل شدن به سازمانهاي موثر، کارآمد و هدفگرا براي توسعه فناوري و نوآوري فناورانـه هستند. در چارچوب مدیریت نوآوری و فناوري، مدلهاي معدودي براي مدیریت راهبردي سازمانهاي علاقمند با بهره گیری از سیستم نوآوری خلاقانه توسعه یافته اند که هریک از آنها ویژگیها و رویکرد خاص خود را دارد

چهار رکن اساسی برای مدیریت نوآوری در سازمانها

سازمان ها همواره ناگزیر بوده اند برای بقا و رشد خود به تغییر آنچه به بازار عرضه می کنند و تغییر در روش خلق و عرضه آن بیندیشند. اگرچه نوآوری هر روز بیش از پیش به عنوان ابزاری قدرتمند برای تضمین بقاء و رشد و نیز راهکاری مطئمن برای دفاع از موقعیت رقابتی شرکتها شناخته می شود، ولی موفقیت آن را با هیچ روشی نمی توان تضمین کرد.

مدیریت نوآوری زمانی می‌تواند کارایی داشته باشد که به‌نحوی سیستماتیک اجرا شود وگرنه تمام گزاره‌ها درباره فناوری در سطح تئوری باقی می‌مانند و سازمان نمی‌تواند به اهداف نوآورانه خودش برسد. بعبارتی بدون توجه به رکن اساسی مدیریت نوآوری امکان تحقق آن سخت است . از آنجایی‌که هر ایده جدیدی را می‌توان به‌عنوان نوآوری در نظر گرفت، در‌نظر‌گرفتن این عناصر برای سازماندهی نوآوری در سازمان کارآمد خواهد بود.برای حل این معضل ، این شرکت یک سیستم مدیریت نوآوری را ارائه می‌دهد که می‌تواند در دستیابی به بهترین ایده‌ها و بهبود مستمر در رقابت، به سازمان‌ها کمک کند.

1شایستگی

1شایستگی

2.ساختار

2.ساختار

3. فرهنگ

3. فرهنگ

4.استراتژی

4.استراتژی

مزایای استقرار سیستم مدیریت نوآوری و خلاقیت در سازمان

افزایش توانمندي درمدیریت عدم قطعیت

افزایش توانمندي درمدیریت عدم قطعیت

افزایش رشد، درآمدها، سودآوري و رقابت پذیري

افزایش رشد، درآمدها، سودآوري و رقابت پذیري

کاهش هزینه ها و ضایعات

کاهش هزینه ها و ضایعات

افزایش بهره وري و کارایی منابع

افزایش بهره وري و کارایی منابع

بهبود پایداري و تاب آوري کارکنان دربحران ها

بهبود پایداري و تاب آوري کارکنان دربحران ها

افزایش رضایت کاربران، مشتریان، شهروندان و سایر طرفهاي ذينفع

افزایش رضایت کاربران، مشتریان، شهروندان و سایر طرفهاي ذينفع

درگیرکردن و تفویض اختیار به افراد درون سازمان

درگیرکردن و تفویض اختیار به افراد درون سازمان

بهبود برند محصول و برندکارفرمایی درصنعت

بهبود برند محصول و برندکارفرمایی درصنعت

نوآوری و ارتباط آن با چرخه دانش

امروزه دانش یک عامل رقابتی کلیدی است. شرکت‌ها با استفاده از دانش می‌توانند سریع‌تر، ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر از رقبایشان به نتایج موردنظر خود برسند. سازمان‌ها برای بقا، رشد و توسعه خود باید نوآوری داشته باشند و مدیریت دانش می‌تواند نقش مهمی در نوآوری سازمانی داشته باشد.

بسیاری از سازمان‌‌های موفق علاوه بر مدیریت دانش کارکنان، رویکردهای متنوعی برای مدیریت دانش ذینفعان نیز دارند که جاری‌سازی این رویکردها موجب می‌شود تا اثربخشی نوآوری به شکل چشم‌گیری افزایش یابد.

بسیاری از شرکتها , سازمان‌های سراسر دنیا را به همکاری در حوزه نوآوری دعوت نموده است و در این راستا با پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش مشتری، علاوه بر دریافت ایده‌‌های نوآورانه از میان مشتریان خود، تعدادی از نیازهای خود را نیز با عموم به اشتراک گذاشته است.  به‌عبارت‌دیگر جمع‌سپاری را نیز در بستر نوآوری باز پیاده‌سازی نموده است.