سنجش رضايتمندي مشتريان C.S.M

فروش هدف نهايي و غايي سازمانهاي مشتري‌مدار نيست.

با تحقیق و سنجش رضایت مشتریان در مراحل مختلف همکاری با سازمان ، می توان از سطح کیفی رضایت مشتریان مطلع شده و در جهت بهبود شاخص رضایتمندی برنامه های موثر تدوین و اجرا نمود.

خدمات مشاوره تنها افزاران

1.طرح تحقیق و سنجش

1.طرح تحقیق و سنجش

تهیه طرح تحقیق و سنجش رضایت مشتری شامل ( تدوین پرسشنامه ها وتکنیکهای سنجش الکترونیکی رضایت مشتریان با پرس لاین و آنالیز نتایج و تدوین اقدامات اصلاحی )

2.فعالیتهای بازاریابی و فروش

2.فعالیتهای بازاریابی و فروش

تدوین استراتژی های بهبود در فعالیتهای بازاریابی و فروش جهت ارتقاء و بهینه نمودن شاخص های رضایتمندی مشتریان CSI.

سنجش رضایتمندی مشتری

تاثیر سنجش رضایتمندی مشتریان بر تصمیمات آتی

فرایند سنجش رضایتمندی مشتریان