تیم راهبری ما

کیفیت ارایه خدمات ما بر پایه تئوریهای علمی جدید و تکنیک های موثر و قابل اجرا و همچنین تجربیات ارزنده بیش از دو دهه مشاوران ارشد و عالی این شرکت در صنایع و کسب و کار های مختلف استوار بوده که پشتوانه ای قوی برای ادامه حرکت این شرکت می باشد.
مشاوران ما متشکل ازکارگروه های ارشد و عالی چند تخصصی (Cross - Functional Team) در زمینه های علوم مدیریت و رهبری سازمان ، بازاریابی استراتژیک و فروش ، مدیریت برند و دیجیتال مارکتینگ می باشد .

نحوه ارائه خدمات مشاوره تنها افزاران به مشتریان

پس از دریافت درخواست سازمان مشتری با بررسی اولیه از وضعیت موجود مورد درخواست وی کار آنالیز و ارزیابی اولیه را آغاز می نماییم و پس از عارضه یابی آن حوزه خاص مشتری و همچنین بررسی و آنالیز و تحلیل اطلاعات بدست آمده ، اقدام به ارایه پیشنهادات اولیه بهبود و توسعه درجهت اهداف مديريتي آن سازمان می نماییم.

همگام شدن با تغييرات محيط كسب و كار شركت ها و پايش تحركات رقبا و درك خواسته های مشتريان وایجاد ارتباط مستمر و هدفمند با مشتريان ، نيازمند وجود بستر و سازوكارهاي مناسب جهت انجام یکسری اقدامات تعریف شده و هدفمند بوده که این اقدامات جزئی از وظایف یک واحد بازاریابی مدرن در سازمان به شمار می آید.

پس از موافقت و عقد قرارداد با سازمان مشتری

مشاوران ما راهکارهای  خود را بر دو اصل مشارکت و ارتقاء توسعه منابع انسانی و تیم های سازمان مشتری که مبتنی بر آموزش های مفاهیم علمی و کاربردی می باشد بنا مینهد. برنامه های راهبردی و برنامه های عملیاتی بر اساس همکاری کمیته راهبری استراتژیک و تیم چند تخصصی در سازمان مشتری تدوین گردیده تا مشارکت افراد کلیدی و تاثیر گذار بر روند برنامه ریزی و اجرا کامل گردیده که  اين امر سبب بهبود و تحقق شاخص های اهداف و عملکردی   KPI , KRI سازمان مشتری می گردد.
 
روش متمایز ارایه خدمات مشاوره ما در این است که کارشناسان و گروه های کاری ، صرف تدوین برنامه ها و ارایه یکسری طرح ها و جزوات مکتوب و اطلاعات و نمودارها به مشتری ، مسئولیت خود را در قبال وی پایان یافته تلقی ننموده ، بلکه درصورت تمایل مشتری با پیگیری و تدابیر خاص خود ، برنامه های عملیاتی اجرایی توسط سازمان مشتری را کوچ و هدایت و راهبری نموده  و با کنترل و پایش اثربخش روند را مورد بررسی قرار می دهد