مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

منابع انسانی کارامد مزیت رقابتی پایدار در سازمان

امروزه سازمانها به طور فزاینده ای بر اهمیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) تمرکز می نمایند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی نقش حیاتی در عملکرد سازمان‌ها و رضایت شغلی ایفا نموده و موفقیت سازمانها را رقم می زنند.

در سازمانهای پیشرو چشم انداز مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،کارکنان را به عنوان منبع استراتژیک مورد توجه قرار میدهد.

بسیار از شرکت ها و سازمانهای پیشرو ارزش نیروهای کارامد خود را به درستی درک نموده و سعی در توانمند سازی و نگهداشت آنان داشته تا اهداف فردی و و سازمانی محقق شوند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رویکردي براي تصمیم گیري درباره مقاصـد و طـرح هـاي سازمان در قالب سیاسـت هـا، برنامـه هـا و عملیـات مربـوط بـه روابـط اسـتخدامی، کارمنـدیابی، آمـوزش و بهسـازي و نگهداشت و مـدیریت عملکـرد کارکنان مـیباشـد.

سیستم مدیریت کیفیت   QMS   ، مدیریت مجموعه ای از سیاست ها، بهبود فرآیندها در قالب تدوین روش های اجرایی و دستورالعملها در راستای تحقق اهداف خط مشی کیفیت و نهایتا استراتژی سازمانی است .

استراتژی منابع انسانی

استراتژی مدیریت منابع انسانی به طور سیستماتیک به سازماندهی تمام اقدامات مدیریت منابع انسانی فردی می‌پردازد تا تاثیر مستقیمی بر عملکرد کارکنان و رفتار آنها داشته به گونه ای که کسب و کار، به موفقیت خود دست یابد.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی روشی منطقی ،عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان است . فرهنگ ،ارزش ها و انگیزه کارکنان ،تمام ساختارها و فرایندهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل آنها هم تحت تاثیر ساختارها و فرایندهای سازمان قرار گرفته و در نتیجه مسائل مربوط به منابع انسانی و سایر اهداف استراتژیک با هم تلفیق شده اند.
بعبارتی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برنامه ریزی کلی کارکنان در تمامی سطوح مدیریتی و عملیاتی را نسبت به مسائل بلندمدت با توجه به فرصتها و تهدیدات و رشد و تعالی کارکنان در جهت اهداف چشم انداز میسر می نماید.

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمانها

هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از این نکته است که سازمان از کارکنان شایسته ،متعهد و با انگیزه در راستای حصول به مزیت رقابتی پایدار برخوردار است فرهنگ ،ارزش ها و انگیزه کارکنان ،تمام ساختارها و فرایندهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل آنها هم تحت تاثیر ساختارها و فرایندهای سازمان قرار می گیرند .در نتیجه مسائل مربوط به منابع انسانی و سایر اهداف استراتژیک ،درهم تنیده اند.
1- تسهیل پیش بینی مسائل و فرصت ها و تهدیدات آینده
۲شفافیت عملکرد کارکنان با اهداف روشن ( جهت یابی آنان )
۳بهبود عملکرد سازمان و ارتقاء فرهنگ سازمانی درجهت اهداف استراتژیک شرکت
4- افزایش رضایت شغلی کارکنان
5- تهیه اطلاعات به موقع برای تصمیم گیرندگان
6- تصمیم گیری بهتر و بموقع قبل از رویارویی با تهدید صرفه جویی در هزینه ها

تناسب برنامه های استراتژیک و استراتژیهای منابع انسانی

فرهنگ ،ارزش ها و انگیزه کارکنان ،تمام ساختارها و فرایندهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد .در مقابل آنها هم تحت تاثیر ساختارها و فرایندهای سازمان قرار می گیرند .در نتیجه مسائل مربوط به منابع انسانی و سایر اهداف استراتژیک ،درهم تنیده اند.
استراتژی های منابع انسانی می بایست با استراتژی های رقابتی سازمان ترکیب شوند ،که در این صورت موجب افزایش عملکرد سازمانی و اثر بخشی منابع انسانی گردد . مفهوم تناسب استراتژی در حقیقت به ارتباط نزدیک استراتژی منابع انسانی و استراتژی سازمانی اشاره دارد که موجب انگیزش ونگهداری کارکنان شده وبه پویایی سازمان می انجامد.

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

1.چارت سازمانی

1.چارت سازمانی

بازنگری چارت سازمانی و طراحی شغل ها

2.آنالیز مشاغل

2.آنالیز مشاغل

بازنگری و آنالیز مشاغل در سازمان

3.تدوین عناصر

3.تدوین عناصر

بازنگری و تدوین عناصر شایستگی مشاغل

4.نیروی انسانی

4.نیروی انسانی

برنامه جانشین پروری نیروی انسانی در مشاغل کلیدی

5.تیم های کاری

5.تیم های کاری

توسعه تیم های کاری اثربخش در سازمان

6.نیروی انسانی

6.نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی ( تحلیل تقاضای شغلی و فرایند جذب و مصاحبه و استخدام )

7.ابزارهای جذب

7.ابزارهای جذب

کاربرد ابزارهای جذب و مصاحبه در فرایند جذب ( آزمونهای شخصیت و استعداد )

8. آموزش کارکنان

8. آموزش کارکنان

برنامه ریزی آموزش کارکنان در راستای توانمند سازی مشاغل و کارکنان

9.نیاز سنجی

9.نیاز سنجی

نیاز سنجی آموزش و تحلیل محتوی آموزشی و شناسایی دوره های و مکانها

10.جبران خدمات

10.جبران خدمات

جبران خدمات منابع انسانی

11.عملکرد کارکنان

11.عملکرد کارکنان

سنجش عملکرد کارکنان سطوح سازمانی ( چرخه مدیریت عملکرد کارکنان )

12.آموزش کارکنان

12.آموزش کارکنان

برنامه ریزی آموزش کارکنان در راستای توانمند سازی مشاغل و کارکنان

13.بهبود نگرش

13.بهبود نگرش

بهبود نگرش کارکنان و رفتار سازمانی