ایجاد تیم های نوآوری و خلاق در سازمان ها

تیم های کاری با عملکرد بالا سازمان Team Work

بهترین روش سازماندهی افراد برای دستیابی به نتایج کسب و کار چیست ؟

تاکنون تلاش های زیادی در زمینه تیم و تیم سازی درسازمانها صورت پذیرفته است. چراکه سازمانها و محیط پیرامونی و تکنولوژی روز بروز دچارتغییر سریع می شوند. رهبران باید به مهارت های رهبری نوین مجهز شده تا بتواند در مجموعه خود افراد حرفه ای و متبحر را هدایت و راهبری نمایند.  

تیم های با عملکرد بالا

تیم‌های با عملکرد بالا متشکل از افراد با طیف گسترده‌ای از مهارت‌های مورد نیاز برای نیل به هدف مشترک سازمانی هستند. اعضای تیم باید ذهن باز خلاق و آشنا به جریان امور و با انگیزه بالایی داشته باشند. تیم برای دستیابی به اهدافی که به آنها محول شده است باید هم اختیار و هم مسئولیت پذیری داشته و هم همگی در تیم نقش رهبری و همدلی نیز برای پیشبرد امور دشته باشند.

عواملی که سبب شکست تیمها می شوند

1.رهبری غیر موثر

1.رهبری غیر موثر

رهبری غیر موثر

2.چشم انداز مبهم

2.چشم انداز مبهم

چشم انداز مبهم

3.وظایف و ماموریتها

3.وظایف و ماموریتها

مشخص نبودن وظایف و ماموریتهای افراد در تیم

4.پاداش

4.پاداش

سیستم های پاداش نسنجیده

5.انتخاب نادرست

5.انتخاب نادرست

انتخاب نادرست افراد در تیم

6.عدم تمایل

6.عدم تمایل

روحیه عدم تمایل به تغییر

7.اعتماد و منفی نگری

7.اعتماد و منفی نگری

عدم اعتماد و منفی نگری در تیم

سازماندهی تیم ها
( گروه های کاری خلاق )

خدمات مشاوره تنها افزاران در این حوزه

1.ارایه راهکارها

1.ارایه راهکارها

ارایه راهکارهای انتخاب تیمهای اثربخش

2.رفتار سازمانی و رهبری

2.رفتار سازمانی و رهبری

رفتار سازمانی و رهبری موثر تیم ها و کارگروه ها

3.اهداف

3.اهداف

تعیین اهداف تیم ها و نحوه دسترسی به شاخصهای اهداف تعیین شده

4.ارایه تکنیکها

4.ارایه تکنیکها

ارایه تکنیکهای برگزاری موثر جلسات

5.تکنیکهای ایده پروری

5.تکنیکهای ایده پروری

تکنیکهای ایده پروری در تیم ها و کشف فرصتهای رقابتی در بازار

6.ایجاد و توسعه تیمها

6.ایجاد و توسعه تیمها

ایجاد و توسعه تیمهای نوآوری و خلاقیت در سازمانها ( مدیریت سیستم نوآوری )