آموزش مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک
شیوه های تفکر و حل مساله
تدوین و اجرا

نام دوره

محتوی و رئوس مطالب آموزشی

مدت زمان آموزش

آموزش مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

24 ساعت

نام دوره

آموزش مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

محتوی و رئوس مطالب آموزشی

 • تفکر استراتژیک
 • تکنیک های حل مساله و تصمیم گیری های گروهی
 • نحوه تعیین تیم برنامه ریزی استراتژیک
 • تدوین چشم انداز و ارزش های موثر سازمانی
 • سطوح و هرم برنامه ریزی
 • تدوین و برنامه های و اهداف در سطوح
 • تعیین شاخص های اهداف و عملکرد KRI ، KPI
 • آنالیز عوامل محیطی سازمان PESTEL
 • ارزیابی عوامل SWOT
 • ماتریس های ارزیابی
 • نحوه تدوین استراتژی
 • نحوه انتخاب استراتژی و الویت بندی
 • تکنیک اجرا - روش کارت امتیازی متوازن
 • کنترل پایش

مدت زمان آموزش

24 ساعت

مخاطبان دوره آموزشی

مدیران ارشد و تصمیم گیران کلیدی سازمان

مدیران ارشد و تصمیم گیران کلیدی سازمان

مدیران واحدها ( فروش بازاریابی , بازرگانی مالی, منابع انسانی و عملیات )

مدیران واحدها ( فروش بازاریابی , بازرگانی مالی, منابع انسانی و عملیات )

مدیران برند و محصولات

مدیران برند و محصولات

مدیران تولید و عملیات

مدیران تولید و عملیات

مدیران تضمین کیفیت

مدیران تضمین کیفیت

مدیران تحقیق و توسعه

مدیران تحقیق و توسعه

مدیران پروژه ها

مدیران پروژه ها

منابع قابل ارایه دراین دوره

1.آموزش مفاهیم علمی
2.تکنیکهای حل مساله و نحوه برنامه ریزی
3.نحوه تهیه برنامه های استراتژیک در سازمان
4.جزوات و کتاب و فایل ای آموزشی
5.پروژه های کاربردی درون گروهی

این دوره کارگاه و ورکشاپ آموزشی و کاربردی

دارد

ندارد